วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

2. การตรวจสอบข้อมูล

 1. ข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัย
  2. มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือกำกับไว้
  3. ผู้เขียนเนื้อหาเป็นใคร เป็นหน่วยงานภาคการศึกษา หน่วยงานรัฐหรือบุคคลทั่วไป
  4 .ถ้าเป็นข้อมูลเรื่องเดียวกันหากหลายๆ แหล่งข้อมูลกล่าวไว้ตรงกันก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 3

                                                                 ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่3

เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

       
            อาจารย์  ดร.ศิริชัย นามบุรี ได้ให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การเรียนการสอนแบบ Active learning โดยในแต่ละกลุ่มก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป

                              
                                         1. เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นพื้นฐาน
     รูปแบบของ Active learning
การเรียนรู้แบบสร้างแบบทดสอบ
การเรียนรู้แบบการวิจัย
การเรียนรู้แบบโต้วาที 
การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา
การเรียนรู้แบบวิเคราะห์แบบวีดีโอ
การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด
การเรียนรู้แบบเขียนบันทึก
การเรียนรู้แบบใช้เกม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด
การเรียนรู้แบบเขียนจดหมายข่าว

       เคทนิคการสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นพื้นฐาน
1 ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. ต้องสะท้อนในการพัฒนาผู้เรียน
3 .สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม
4. ผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากลาย
5. ยอมรับความสามรถของคนในทีม

     เครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอ
google slides
google drive
minemeister

                                             2. เรื่อง การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

                                    

นิยาม ครูจะเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริง
จุดมุงหมาย
    -เพื่อฝึกทักษะการคิดเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดแยกแยะได้
    -เพื่อฝึกทักษะการคิดค้นรวบรวมข้อมูล
ลักษณะของปัญหาในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน
   1.เกิดจากประสบการณ์ของผู้เรียน
   2.ปัญหาที่มีประเด็นขัดแย้ง
   3.ปัญหาความยากง่ายไม่เหมาะสมของนักเรียน
   4.ปัญหาสิ่งที่อยากรู้แต่ไม่รู้

   5.ปัญหาความเดือดร้อน เสียหาย เกิดโทษ
ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 11

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 11


วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

             วันนี้อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากลิงค์   http://support.thaicyberu.go.th/research/e-Learning_Book.pdf ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง จะเป็นกรอบคิดในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งในงานโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วยeXeLearning 


ผลการเรียนรู้1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้ของคนที่จะออกมาเป็นคุณครูในอนาคตได้      
 2. ได้รู้วิธีการที่จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
 3. ได้รู้ถึงองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
 4. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
 5. อาจารย์ให้นักศึกษาดาวห์โหลดโปรแกรม eXeLearning อาจารย์ได้อธิบายองค์ประกอบในการนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เทคนิดใหม่ๆในการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอ

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 10

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 10

 วันพุธที่ 4เดือนตุาคม พ.ศ. 2561

ในวันนี้เป็ทีมนำเสนอของทีมที่ 4  5  6 ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้

กลุ่ม ที่ 4  พรีเซน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบMOOC
ในโลกของการศึกษาตอนนี้ มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทั้งเรื่องของนวัตกรรมการสอน การออกแบบห้องเรียนของอาจารย์ หรือผู้สอนที่ต้องคอยวิ่งเข้าหากลุ่มของผู้เรียนมากขึ้น

กลุ่ม ที่ 5  พรีเซน เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลอนิ่ง

กลุ่ม ที่ 6  พรีเซน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือผ่านเว็บ
·                     การเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนแบบวิธีการจัดกลุ่มงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียน
·                     การเรียนแบบสอนผ่านเว็บ เป็นรูปแบบกรจัดการเรียนการสอนแตกต่างไปจากการเรียนนห้องเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านเว็บได้ตลอดเววลา

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 9

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 9


วันที่ 27 เดือน กันยายน02561


วันนี้อ.ศิริชัย ได้ให้นักศึกษาออกมาPresent ตามหัวข้อที่ได้รับ

พรีเซนทั้งหมด 7 กลุ่ม


กลุ่ม ที่ 1  พรีเซ็น เรื่อง การเรียนการสอนผ่านเว็บ

ความหมาย กล่าวคือ การเรียนการสอน เป็นการนำเสนอโปรแกรมบทเรียนบนเว็บเพจ

ประเภทของการเรียนการสอน

1. เวบช่วยสอนแบบรายวิชาเดียว  ( stand – alone coures )

2. เวบช่วยสอนแบบเวบสนับสนุนรายวิชา ( web supported coures )

3. เวบช่วยสอนแบบศูนย์การศึกษา (web pedagogical resources )


กลุ่มที่ 2 พรีเซ็นเรื่อง เว็บบล็อก

ข้อดีของเวบบล็อก

1.มีอิสระที่จะนำเสนอสิ่งต่างๆ

2.เปิดโอกาศให้เจ้าของได้รับความคิดเห็นของผู้ที่เข้าชม

3.ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมต่างๆ

4.สามรถแก้ไข้เวบบล็อกของเราให้สวยงามได้

5.ใช้ในการทำธุรกิจ

6.การสารถใช้สารถเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์

7.ใช้งานได้ฟรี

8.มี temlate ให้เลือกใช้มากมาย

9.server มีความเสถียรสูง


ประเด็นในหัวข้อที่พูดคุย 


          1. งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ  10 คะแนน แต่ถ้านักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยบางคำอาจจะโดยหักคะแนนเหลือ 8 คะแนน  อาจนักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยคะแนนก็อาจจะลบตามเหลือ 5 คะแนน

          2. งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด คือ วิชาวิทยาการคำนวณ 

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 8

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 8

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561

                วันนี้เวลา 09.00 น. อาจารย์ได้แจ้งให้นักศึกษาทุกคนไปพบกันที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อฟังแนวทางการเตรียมงานและเลือกเรื่อง/เนื้อหา สอนการทดลอง รายวิชาเคมี ระดับชั้น ม. 4 ที่จะจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่งสอนบนเว็บด้วยโปรแกรม ExeLerning และนำไปใช้ในโรงเรียนโครงการ SMP
โดยจะมีอาจารย์ที่ดูแล และเจ้าหน้าที่เข้ามาให้คำชี้แจงโดยสรุปดังต่อไปนี้
        · อาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คบ. มาทำการทดลอง
        · เรื่อง/เนื้อหา สอนการทดลองทั้งหมดจะมี 7 แลป

เริ่มวันพุธ ที่ 18 กันยายน 2561 และจะมีการทดลองทุกสัปดาห์ของวันพุธในช่วงบ่าย /ครั้งละ 

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 7

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 7


วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561


            วันนี้เวลา 16.00 น. อาจารย์ได้มีการนัดเรียนชดเชยให้กับนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) จึงได้มีการงดการเรียนการสอน 2สัปดาห์ที่ผ่านมา

            เนื้อหาในการเรียนวันนี้ อาจารย์ได้เข้ามาอธิบายเกี่ยวกับโครงงานที่ได้มอบหมายไว้ (งานกลุ่ม/ทีม) โดยให้นักศึกษาจัดทำแผนการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในโครงการ(SMP) ซึ่งให้แต่ล่ะทีมแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มว่าใครถนัดทางด้านไหน เช่น ใครถนัดด้านการถ่ายวิดีโอ เป็นต้น และอาจารย์ได้แนะนำ Web Prezi ให้นักศึกษาไปศึกษาและนำมาใช้ในการนำเสนอโครงงาน (Project) รายบุคคล ตามคำชี้แจงดังต่อไปนี้
1.       ให้นักศึกษาทุกคนเลือกศึกษาเอกสารภาษาอังกฤษที่กำหนดให้ โดยอาจศึกษาจากหลายเอกสารหรือเพียงเอกสารเดียว
2.       ให้ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เนื้อหาจากเอกสารที่อ่านหรือศึกษา เลือกมาเพื่อนำเสนอเพียง 1 เรื่อง (Concept)  โดยให้กำหนดชื่อเรื่องและออกแบบเนื้อหา (อาจมีสื่อมัลติมีเดียประกอบ) เพื่อนำเสนอ ไม่น้อยกว่าคนละ 10 สไลด์

3.       กำหนดส่งไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยส่งลิงก์ไฟล์นำเสนอไว้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง และเผยแพร่ในชุมชน Google+ ของรายวิชา

2. การตรวจสอบข้อมูล

 1. ข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัย   2. มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือกำกับไว้   3. ผู้เขียนเนื้อหาเป็นใคร เป็นหน่วยงานภา...